Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

Secundària

Legislació

ROF

Generals

Currículum

Reial Decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, por el que s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'ducación Secundaria Obligatòria, axí como lels Reiales Decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions


ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d™Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria. [2008/7244]


DECRET 102/2008 d'11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761]

ORDRE 71/2010, de juliol ed 2010, de la Conselleria d'Educació per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana

ORDRE 64/2010, sw 16 de juny, de la Conselleria d'Educació per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria

RESOLUCIÓ DE 9 de juny de la Direcció gereral d’Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2011-2012 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les
programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica

______________________________________________________________________________

Avaluació

Programes

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental d’atenció extraordinària i reforç fora de l’horari lectiu, dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb dificultats en les matèries que s’especifiquen, durant el curs 2011-2012, en els instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

ORDRE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el programa de
diversificació curricular en l’educació secundària obligatòria.

ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els
programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764].

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a
incloure el número d’identificació de l’alumnat, NIA, en els documents bàsics d’avaluació i s’establix el procediment d’assignació a l’alumnat de Programes de Qualificació Professional Inicial, PQPI, i de Formació Professional.

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca el procediment per a
renovar l’autorització de Programes de Qualificació Professional Inicial i autoritzar nous programes en centres públics per al curs 2011/2012

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen criteris i el procediment d’autorització del programa experimental per a previndre i reduir l’absentisme i l’abandó escolar prematur de l’alumnat en centres educatius de Secundària durant el curs 2011/2012

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es
convoca el programa experimental d’ampliació de l’horari escolar durant el curs 2011/2012.

_________________________________________________________________________________________

Transició

Horari


Back to content | Back to main menu