Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

Primària

Legislació

Generals

ORDRE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitàri a la Comunitat Valenciana.

DECRET 233/1997, de 2 de setembre, de del Govern Valencià, pel qual s'aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col.legis d'Educació Primària.

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten
instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2014-2015.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març i 15 de abril de 2002, 25 de febrer de 2003, 9 de març de 2004, 28 de febrer de 2006, 20 de abril de 2007, 11 i 26 de març de 2008, 17 de febrer de 2009 i 19 de febrer de 2010, per les quals s’adscriuen col·legis d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l’efecte de l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria
_________________________________________________________________________________________

Curriculum

Avaluació

Convivència

Foment lector

Transició


Back to content | Back to main menu