Servei Psicopedagògic V-6 ALZIRA


Go to content

L'informe tècnic

Documents tècnics

PRIMERES DETECCIONS D'ALUMNES PER A INFORME TÈCNICA partir del segon trimestre resulta conveninet realitzar una primera detecció dels possibles casos a avaluar. Per exixe motiu aconsellem iniciar el procès durant elS MESOS DE GENER O FEBRER per tal de que els terminis no es solapen amb altres procediments com els de previssió de recursos per al curs següent.

ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC


La presentació, elaborada per la Conselleria d'Educació, especifica les instruccions bàsiques per a elaborar els informes tècnics.
Cal resenyar com al importants alguns aspectes:

  • En primer lloc, resulta imprescindible que la sol·licitud de l'annex I estiga correctament complimentadsa amb totes les dades personals de l'alumne/a per tal que l'administració puga comunicar a la familia la Resolució pertinent.


  • S'ha de recordar que en informes tècnics elaborats per serveis autoritzat però no homologats, estos deuen de tenir el vist i palu de la Direcció de l'S.P.E.ALGUNS DUBTES HABITUALS RESPECTE A L'ELABORACIÓ DELS INFORMES TÈCNICS PER A DICTÀMEN D'ESCOLARITZACIÓ  • Es deu realitzar un altre informe tècnic quan l'alumne canvia de residència?

Tenint en compte que el procés de dictamen comporta una Resolució de la Direcció Territorial on s'especifica que l'alumne/a ha d'escolaritzar-se en un centre concret, un canvi de centre suposaria una contradicció respecte a la Resolució, per la qual cosa s'ha de tornar a realitzar el procediment per a dictamen amb la finalitat de que l'alumne/a dispose d'una Resolució actualitzada on s'especifique el centre al que hi acudirà.

  • Es adequat elaborar informe tècnic amb l'única finalitat de poder beneficiar-se d'una possible reducció de ratio a l'aula?

Respecte a aquesta qüestió tan controvertida, l' S.P.E. d'Alzira manté una posició molt definida en el sentit de que l'informe tècnic té el seu sentit quan l'escolarització d'un alumne/as ja escolaritzat ha de ser replantejada i no quan l'únic propòsit es aconseguir reduccions de ratio o més temps d'atenció dels professionals especialistes.
Quan l'atenció educativa a l'alumne/a es puga garantir amb una avaluació psicopedagògica habitual, no es necessària l'elaboració d'informe tècnic per a dictamen d'escolarització.
En tot cas , l'ordre 11 de novembre de 1994, estableix la reducció de ratio com a una conseqüència del procés de dictamen i no com a la causa de la seua elaboració.

  • Quan s'han d'actualitzar els informes tècnics?

L'article 15.4. de l'ordre 11 de novembre de 1994 especifica que els alumnes que hajen requerit en Educació Primària de ACIS i/o adaptacions d'accés al currículum, es sotmetran a una revisió del corresponent dictamen d'escolarització al finalitzar l'etapa.
Este aspecte es concretat per la Resolució 9 d'abril de 2000 on s'estableix que l'article esmentat fa referència sols als casos d'alumnes que durant la primària han estat dictaminats. Per tant es tractaria d'una revisió de dictamen al finalitzar sisè de primària sols d'aquells casos amb dictamen previ.

Respecte a altres canvis d'etapa (el pas d'infantil a primària) la normativa no especifica res al respecte per la qual cosa interpretem que no es requereix la revisió de l'informe tècnic.

  • Com i quan es deu informar a les famílies?

L'article 11 de l'ordre 11 de novembre especifica la necessitat de que els pares estiguen informats durant tot el procès, de les necessitats educatives del seus fills/es, de les opcions d'escolarització, adaptacions que requereixen etc. Per tot això es necessari informar des de l'inici.
A la finalització de l'informe el servei psicopedagògic ha de citar els pares i informar i/o llegir l'informe amb les propostes que conté.
Igualment es aconsellable que pare o mare signen un document com a que han estat informats i manifesten la seua conformitat o disconformitat amb les mesures que el servei psicopedagògic aconsella.

  • Qui ha de fer la revisió dels informes tècnics dels alumnes que estan escolaritzats en una modalitat combinada (centre ordinari i centre específic)?

El seguiment educatiu dels alumnes en escolarització combinada ha de ser coordinat entre els centres implicats, per la qual cosa la revissió de la modalitat es deurà fer de forma coordinada entre els serveis psicopedagògics que atenen els dos centres. No es pot fer unidireccionalment per part d'un centre.


Back to content | Back to main menu